top of page
SHURI-TE

Matsumura ha Bassai

MATSUMURA SOKON

Matsumura ha Seisan

ISHIMINE PEICHIN

Ichimine Bassai

ITOSU ANKO

Bassai Sho
Kosokun Sho

Ichimine Bassai

HAKKAKU-KEN

Haffa

GO KENKI (XU XIAN HUI)

Hakkaku (Hakucho)

Papuren

TOMARI-TE

MATSUMURA KUSANKU

Matsumura ha Bassai (Tomari no Bassai)

Wanshu

OYADOMARI KOKAN

Ouodomari no Bassai

ARAGAKI SEISHO

Niseishi

Sochin

SHINKICHI KUNIYOSHI

Kuniyoshi Kusanku

KYAN CHOTOKU

Ananko

Chinto (Tomari no Chinto)

CHATAN YARA

Chatan Yara Kusanku

MABUNI

KENWA MABUNI

KENEI MABUNI

Yottsu no Kata 1-4

Shinpa

Hiji Ate Go Ho

Aoyagi (Seiryu)

Dai Ichi Dosa

Dai Ni Dosa

Dai San Dosa

Dai Yon Dosa

Shinsei Ni

Miyojo

bottom of page